Ocieplanie domu metodą wdmuchiwaną

OSZCZEDZAJMY ENERGIĘ, CHROŃMY ŚROWISKO ZASTOSUJĄC OCIEPLENIE WTÓRNE

“Kompleksowa termomodernizacja” to słowo-klucz, rozporządzenie wchodzące w życie 1 stycznia 2017 roku wskazuje, czego brakuje w dotychczasowym wyobrażeniu na ten temat. Nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jest jednym z elementów dostosowujących polskie prawo do wymogów unijnych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym akcie prawnym, który zacznie obowiązywać zmienione zostały m.in. wymagania związane z oszczędnością energii, w tym dotyczące izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Od 1 stycznia 2017 r. nieprzekraczalną wartością współczynnika przenikania ciepła U dla stropodachów budynków mieszkalnych uległ zmniejszeniu do U=0,18 W/m2 *K. Ponowna termomodernizacja może przyczynić się do oszczędności energii na poziomie ok. 15-25% w przypadku izolacji ścian zewnętrznych, 10-20% w odniesieniu do prac w obrębie stropodachów.

Dla wszystkich właścicieli nieruchomości, zarządców, spółdzielni mieszkaniowych to dokument o tyle istotny, że determinuje grubość izolacji w budynkach, a tym samym w sposób znaczący wpływa na planowanie i budżetowanie prac termomodernizacyjnych na kolejne lata. Stan techniczny budynków powinien  spełniać podstawowe wymagania ustawy prawo budow­lanego. Wymaganie te wiąże się z konieczno­ścią redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz ograniczeniem kosztów bieżącego utrzymania obiektu.

W przypadku stropodachów wentylowanych konieczność dosypania 10–15 cm do istniejącej warstwy może być zbawienna. Będzie to dobry powód do sprawdzenia wykonanej przed kilkoma laty izolacji, jej stanu, ewentualnego zawilgocenia, jakości pokrycia dachowego. W wyniku dużej masy nasypowej materiałów dosyć częste są przypadki występowania efektu tzw. osiadania warstwy izolacyjnej, gdy zamiast położonych niegdyś 15 cm obecnie mamy 10 czy 12 cm.

Oferujemy Państwu uzupełnię ocieplenia wełna mineralną o wysokiej jakości i niskiej masie nasypowej. Wełna ta dzięki swojej niskiej masie nasypowej nie jest ciężka, nie obciąża stropu i nie będzie osiadać w przeciwieństwie do innych granulatów. Proponowany przez nas materiał po upływie czasu nie będzie osiadał i nadal będzie utrzymywana grubość nasypową izolacji. Przy delikatnym zawilgoceniu wełna ta potrafi powrócić do pierwotnego stanu nie tworząc zbitej warstwy jak przy innych wełnach o wysokiej masie nasypowej.